Cum Se Desfasoara Examenul De Atestat

Sfârşitul studiilor, indiferent de forma lor, aduce cu sine, de cele mai multe ori, un examen, o probă prin care facem dovada a ceea ce am acumulat pe durata pregătirii. Un curs, oricât de puţin ar dura, presupune şi o evaluare finală. Este un feedback pentru performanţa celui instruit, în cazul nostru elevul. Astfel, la sfârşitul clasei a XIIa, el trebuie să susţină un examen pentru a obţine atestatul care îi certifică competenţele profesionale în domeniul informaticii.

Examenul de atestat la informatică se susţine de către toţi absolvenţii de liceu, cei care au urmat cursuri de zi, indiferent dacă au urmat cursurile în învăţământul de stat sau particular. Atestatul reprezintă confirmarea nivelului pregătirii de specialitate pe care au dobândit-o în timpul anilor de studiu.

Toate informaţiile legate de acest examen de atestare a competenţelor profesionale sunt disponibile în metodologia afişată pe site-ul Ministerului Educaţiei Naţionale.

Inscrierea la examen

Inscrierea nu se face automat, nu toţi elevii din anii terminali susţinând acest examen. Este alegerea lor personală, drept urmare înscrierea la examenul de atestare se face personal, candidaţii trebuind să se prezinte la secretariatul liceului, cel unde sunt înscrişi sau pe care l-au absolvit, în cazul promoţiilor anterioare, în perioada stabilită pentru organizarea şi desfăşurarea probei. Un model de cerere de inscriere la atestat gasiti la noi pe site.

Proba de specialitate pentru dobândirea atestatului la informatică

Pentru a obţine acest atestat, elevii trebuie să susţină, şi evident să promoveze o probă de specialitate. Promovarea acesteia certifică anumite competenţe, în funcţie de profilul clasei din care au făcut parte.

Astfel, candidaţii claselor de matematica-informatică, intensiv informatică vor avea certificarea necesară pentru realizarea design-ului şi structurii produselor soft pentru implementarea de sisteme software, aplicaţii software, baze de date si pagini web, dar şi pentru particularizarea, configurarea şi modificare aplicaţiilor software, pentru a putea adapta sistemele informaţionale ale clienţilor.

In cazul absolvenţilor cu profil matematică-informatică, competenţele acestora vizează realizarea managementului de site-uri WEB (asa numitele atestate html) , a sistemelor de operare, precum şi oferirea facilităţilor de procesare a datelor (asa numitele atestate foxpro).

Concret, examenul constă într-o probă practică şi un proiect. Minim 7 este nota de promovare pentru examenul în ansamblul său, aceasta reprezentând media artimetică a celor două probe.

Proba practică

Subiectele pentru proba practică se stabilesc la nivelul municipiului Bucureşti, fiind aprobate de inspectorul de specialitate. Toate liceele primesc aceste subiecte până la 15 ianuarie.

In ziua probei, candidatul extrage un bilet cu trei subiecte, urmând apoi să le realizeze practic pe calculator. Cerinţele sunt structurate pe trei categorii: un subiect referitor la Sistemele de Gestiune a Bazelor de Date, unul de Programare şi unul privind Sistemele de operare sau abilităţile de tehnoredactare, calcul tabelar sau prezentări în PowerPoint.

 

Exemplificăm prin oferirea unui model de subiectla programare

 

Subiectul Nr 19

1.Scrieţi un program care verifică dacă trei cuvinte introduse de la tastatură (având maxim 40 caractere fiecare) sunt rime, dacă ultimele n caractere ale celor două cuvinte coincid, unde n este dat (2<=n<=12)

2. Salvaţi sursa cu titlul program11.txt în directorul creat cu numele vostru, care se găseşte în directorul EXAMEN 2022 de pe desktop

 

Pentru rezolvarea tuturor subiectelor de pe biletul ales este alocat un timp de 90 minute, urmând ca lucrările să fie evaluate de membrii comisiei de examinare, nota minimă pentru promovarea examenului fiind 6.

 

 

Proiectul de atestat

Până la sfârşitul lunii decembrie a anului şcolar în curs, catedra de specialitate a fiecărui liceu trebuie să creeze şi să afişeze lista cu temele pentru proiect. Ele vor fi în concordanţă cu programa şcolară şi se va acorda o atenţie sporită laturii practic-aplicative a domeniului. Toate subiectele trebuie să aibă un nivel egal de complexitate. Elevii îşi vor alege tema, sub semnătură, până la 15 ianuarie şi o vor realiza sub coordonarea profesorilor care predau la clasă. Lucrările finale vor fi depuse la secretariat până la 1 mai, împreună cu un referat întocmit de profesorul coordonator, cu menţiunea admis/respins.

Proiectul trebuie să conţină prezentarea şi motivarea temei alese (produs soft). Acesta trebuie să fie efectuat în timpul orelor de laborator, în ultimul an de studiu. Nu este obligatoriu realizarea lui individuală, se pot forma şi echipe de 2-3 elevi, acest lucru fiind dat de gradul de complexitate şi de dificultate al proiectului.

Fiecărui candidat îi sunt alocate maximum 30 minute pentru prezentarea proiectului, membrii comisiei având dreptul să adreseze întrebări. Evaluatorii acordă fiecare câte o notă, media acestora reprezentând nota finală care trebuie să fie minim 7 pentru a considera examenul promovat.

Sugestii teme proiect

            Din programa şcolara studiată în ultimul an, elevii îşi pot alege orice temă, cum ar fi:

 • Crearea unei pagini web (un magazin virtual, o revistă online, si multe alte idei de atestat). 
 • Programarea bazelor de date (pentru evidenţa cursanţilor înscrişi la un concurs, pentru gestionarea produselor unei librării, etc)
 • Jocuri create în diferite medii de programare
 • Tratarea unor capitole în limbajul C (grafuri, vectori, etc)

 

Proiectul ales ar putea fi o îmbinare a pasiunilor, a hobby-urilor, cu utilul, o combinare a personalului cu lucrurile pragmatice, în cazul nostru putându-se materializa printr-un proiect având drept temă de exemplu maşinile, fie ca marcă (atestat despre Dacia Logan, despre Mercedes), fie ca tip (atestat maşini de viteză, atestat parc auto).

Proiectul, ca orice lucru pe care elevii îşi scriu numele, ei fiind cei care l-au realizat, devine oarecum o imagine a lor, trebuie deci să-i reprezinte şi prin urmare trebuie ales având la bază în primul rând preferinţele personale (florile, biologia, literatura, sportul, etc.).

Elaborarea proiectului

            In funcţie de tema aleasă, proiectul va fi întocmit pe capitole si subcapitole, având următoarea structură generală:

 • Prezentarea temei. In această secţiune se va face o scurtă prezentare generală, motivând totodată alegerea temei.
 • Resursele necesare, atât cele hardware cât şi cele software
 • Realizarea concretă a aplicaţiei. In această etapă vor fi descrise meniurile, structurile bazelor de date, subprogramele folosite, precum şi cele mai semnificative secvenţe de cod sursă.
 • Minighid al utilizării aplicaţiei, incluzând pentru exemplificare capturi de ecran.
 • Posibile extinderi ale aplicaţiei
 • Consideraţii finale, concluzii asupra proiectului.
 • Bibliografie cu toate sursele folosite pentru documentarea lucrării.

Organizarea si desfăşurarea probei pentru examenul de atestare a competenţelor profesionale

Informaţiile legate de organizarea şi desfăşurarea probei pentru obţinerea atestatului sunt afişate la secretariatul liceului şi prezintă perioada în care au loc probele (1-30 mai), fiecare unitate şcolară dispunând de posibilitatea de a-şi elabora propriul grafic pentru susţinerea probelor. Acest grafic delimitează două perioade: una în care candidaţii se înscriu şi îşi depun proiectele (cu 10 zile înainte de data susţinerii examenului) şi o a doua care precizează programarea pe zile şi ore a candidaţilor. Aceştia sunt afişaţi în ordine alfabetică, pe clase şi specializări.

De asemenea, secretariatul unităţii şcolare oferă şi detalii suplimentare pentru ca fiecare candidat să cunoască exact care îi sunt drepturile şi îndatoririle pe durata examenului. Dintre cele mai semnificative dispoziţii amintim faptul că pentru nicio probă nu se admit contestaţii ale rezultatelor obţinute, în cazul nepromovării examenului, acesta putând fi susţinut din nou anul următor. Doar pentru primele două examinări nu se percepe taxă, prezentările ulterioare implicând achitarea unor taxe stabilite la nivel de inspectorat şcolar.

Condiţii de obţinere a atestatului

Susţinerea şi promovarea examenului sunt o condiţie necesară, dar nu şi suficientă pentru a obţine atestatul. El se acordă doar după ce candidatul a promovat clasa a XIIa, în caz contrar examenul de atestat îşi pierde valabilitatea, devenind nul. Eliberarea atestatului nu este însă condiţionată şi de promovarea examenului de bacalaureat.

Scris de AtestateLaInformatica.ro

0